Mode:        Đóng  
select
select
 
Add Module:

select
select
select
select
 
select
Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

MAIL CÔNG VỤ HUYỆN ĐÔNG GIANG

STT Họ và tên cán bộ Chức vụ/
Chức vụ kiêm nhiệm
Tài khoản đăng nhập
  HUYỆN ĐÔNG GIANG   donggiang@quangnam.gov.vn
1 HĐND huyện    
1.1 Đỗ Tài Chủ tịch HĐND taid@quangnam.gov.vn
1.2 Bhiryu Long Phó Chủ tịch HĐND longb@quangnam.gov.vn
1.3 Giri Thái Sơn Phó Chủ tịch HĐND songt@quangnam.gov.vn
1.4 Cao Tấn Thuyên Trưởng Ban KT-XH thuyenct@quangnam.gov.vn
1.5 Lê Văn Trưởng  Trưởng Ban Pháp chế truongla@quangnam.gov.vn
1.6 A Rất Thị Trinh Trưởng Ban Dân tộc trinhart@quangnam.gov.vn
       
1.8 Sa Va Na Phó Ban KT-XH nasv@quangnam.gov.vn
1.9 Đỗ Hữu Tùng Phó Ban Dân tộc tungdh@quangnam.gov.vn
2 UBND huyện    
2.1 Đinh Văn Hươm Chủ tịch UBND huomdv@quangnam.gov.vn
2.2 Ating Tươi Phó Chủ tịch UBND tuoia@quangnam.gov.vn
2.3 Hồ Quang Minh Phó Chủ tịch UBND minhhq@quangnam.gov.vn
3 Văn phòng HĐND&UBND vphdndubnd.donggiang@quangnam.gov.vn
3.1 Nguyễn Thanh Tân Chánh Văn phòng tannt4@quangnam.gov.vn
43864 Nguyễn Ngọc Ân Phó Chánh Văn phòng annn@quangnam.gov.vn
43893 Trần Văn Trinh Chuyên viên trinhtv@quangnam.gov.vn
43924 Nguyễn Văn Quyết Chuyên viên quyetnv@quangnam.gov.vn
43954 Trần Hữu Lan Chuyên viên lanth1@quangnam.gov.vn
43985 Nguyễn Thị Thu Quỳnh Chuyên viên quynhntt@quangnam.gov.vn
44015 Cao Thị Uyển Văn thư Văn phòng HĐND và UBND, kiêm nhiệm Văn thư HĐND, kiêm nhiệm Văn thư UBND uyenct@quangnam.gov.vn
44046 Vũ Thị Hà Văn thư Văn phòng HĐND và UBND, kiêm nhiệm Văn thư HĐND, kiêm nhiệm Văn thư UBND havt@quangnam.gov.vn
44077 Nguyễn Văn Nhân Chuyên viên nhannv1@quangnam.gov.vn
44107 A Lăng Thị Hiền Văn thư Văn phòng HĐND và UBND, kiêm nhiệm Văn thư HĐND, kiêm nhiệm Văn thư UBND hienalt@quangnam.gov.vn
4 Phòng Văn hóa và Thông tin pvhtt.donggiang@quangnam.gov.vn
4.1 Nguyễn Văn Lê Trưởng phòng lenv@quangnam.gov.vn
4.2 Nguyễn Thị Thanh Hương Phó Trưởng phòng huongntt1@quangnam.gov.vn
4.3 Đinh Thị Giang Chuyên viên giangdt1@quangnam.gov.vn
4.4 Bríu Thị Nếp Văn thư đơn vị nepbt@quangnam.gov.vn
4.5 Phan Văn Hiên Chuyên viên hienpv1@quangnam.gov.vn
5 Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội pldtbxh.donggiang@quangnam.gov.vn
43835 Đinh Ngọc Thanh Trưởng phòng thanhdn@quangnam.gov.vn
43866 Lê Thị Ngọc Lan Trưởng phòng lanltn@quangnam.gov.vn
43895 Lê Văn Bảy Phó Trưởng phòng baylv@quangnam.gov.vn
43926 Trần Thị Liên Chuyên viên lientt@quangnam.gov.vn
43956 Nguyễn Thị Néo Văn thư đơn vị neont@quangnam.gov.vn
43987 Đinh Văn Nhiệt Chuyên viên nhietdv@quangnam.gov.vn
44017 Nguyễn Thị Ngọc Oanh Chuyên viên oanhntn@quangnam.gov.vn
6 Phòng Nội vụ   pnv.donggiang@quangnam.gov.vn
6.1 Lê Thị Xuân Trưởng phòng xuanlt4@quangnam.gov.vn
43867 Nguyễn Văn Định Phó Trưởng phòng dinhnv3@quangnam.gov.vn
43896 Trần Thị Thùy Trang Chuyên viên trangttt2@quangnam.gov.vn
43927 Nguyễn Đức Hiếu Chuyên viên hieund@quangnam.gov.vn
43957 Bling Thịnh Cán sự thinhb@quangnam.gov.vn
43988 Zơ Râm Ken Văn thư đơn vị kenzr@quangnam.gov.vn
44018 Nguyễn Ngọc Dũng Chuyên viên dungnn1@quangnam.gov.vn
7 Phòng Dân tộc   pdt.donggiang@quangnam.gov.vn
7.1 Đoàn Ngọc Bình Phó Trưởng phòng binhdn@quangnam.gov.vn
7.2 Ngô Văn Khoa Chuyên viên khoanv1@quangnam.gov.vn
7.3 Đinh Tiến Phúc Chuyên viên phucdt@quangnam.gov.vn
7.4 Trịnh Thị Kim Oanh Văn Thư oanhttk2@quangnam.gov.vn
8 Phòng Giáo dục và Đào tạo pgddt.donggiang@quangnam.gov.vn
8.1 Trần Văn Hùng Trưởng phòng hungtv1@quangnam.gov.vn
8.2 Hồ Ngọc Tiến Phó Trưởng phòng tienhn1@quangnam.gov.vn
8.3 Hồ Ngọc Bích Chuyên viên bichhn@quangnam.gov.vn
8.4 Trần Thị Thu Hà Văn thư đơn vị hattt1@quangnam.gov.vn
8.5 Đặng Quang Vũ Chuyên viên vudq@quangnam.gov.vn
8.6 Nguyễn Tấn Bảy Chuyên viên baynt@quangnam.gov.vn
8.7 ALăng Thị Nem Chuyên viên nemat@quangnam.gov.vn
8.8 Võ Thị Trang Chuyên viên trangvt@quangnam.gov.vn
8.9 Trần Thị Thanh Nguyệt Chuyên viên nguyetttt1@quangnam.gov.vn
8.10 Nguyễn Thị Thu Chuyên viên thunt4@quangnam.gov.vn
8.11 Mai Tấn Dũng Chuyên viên dungmt@quangnam.gov.vn
8.12 Nguyễn Quốc Duy Chuyên viên duynq@quangnam.gov.vn
9 Phòng Tài nguyên và Môi trường ptnmt.donggiang@quangnam.gov.vn
43839 Coor Le Trưởng phòng lec@quangnam.gov.vn
       
43899 Nguyễn Minh Bảo Phó Trưởng phòng baonm@quangnam.gov.vn
43930 Nguyễn Văn Kiên Chuyên viên kiennv@quangnam.gov.vn
43960 Lê Thị Kim Tình Văn thư đơn vị tinhltk@quangnam.gov.vn
43991 Nguyễn Thị Thủy Chuyên viên thuynt2@quangnam.gov.vn
44021 Nguyễn Quang Bình Chuyên viên binhnq@quangnam.gov.vn
10 Phòng Y tế   pyt.donggiang@quangnam.gov.vn
10.1 Zơ Râm Hanh Trưởng phòng hanhzr@quangnam.gov.vn
10.2 Hôih Chót Văn thư đơn vị choth@quangnam.gov.vn
11 Phòng Tư pháp   ptp.donggiang@quangnam.gov.vn
11.1 Nguyễn Thành Thiện Phó Trưởng phòng thiennt2@quangnam.gov.vn
11.2 Đinh Thái Hùng Chuyên viên hungdt1@quangnam.gov.vn
11.3 Zơ Râm Va Rốp Văn thư đơn vị ropzrv@quangnam.gov.vn
12 Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn pnnptnt.donggiang@quangnam.gov.vn
12.1 Nguyễn Hứu Sanh Trưởng phòng sanhnh@quangnam.gov.vn
12.2 Lê Vương Phó Trưởng phòng vuongl@quangnam.gov.vn
12.3 Phan Hữu Thành Chuyên viên kiêm Phó chánh Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM&GN thanhph1@quangnam.gov.vn
12.4 Nguyễn Tài Chuyên viên tain@quangnam.gov.vn
12.5 Pơ Loong Hùng Chuyên viên hungpl@quangnam.gov.vn
12.6 Y Thị Tuyết Văn thư đơn vị tuyetyt@quangnam.gov.vn
12.7 Lê Hoàng Châu Chuyên viên chaulh@quangnam.gov.vn
13 Phòng Kinh tế - Hạ tầng   pktht.donggiang@quangnam.gov.vn
13.1 Nguyễn Đức Huy Trưởng phòng huynd@quangnam.gov.vn
       
43903 Hồ Hiệp Phó Trưởng phòng hieph@quangnam.gov.vn
43934 Nguyễn Tấn Tuân Chuyên viên tuannt1@quangnam.gov.vn
43964 Phạm Cườm Chuyên viên cuomp@quangnam.gov.vn
43995 Nguyễn Minh Tố Chuyên viên tonm@quangnam.gov.vn
44025 Trần Thị Lan Anh Văn thư đơn vị anhttl@quangnam.gov.vn
44056 Đặng Phước Bình Chuyên viên binhdp@quangnam.gov.vn
14 Thanh tra huyện   tt.donggiang@quangnam.gov.vn
14.1 Cao Sỹ Ngọc Chánh Thanh tra ngoccs@quangnam.gov.vn
14.2 Huỳnh Phương Thanh tra viên phuongh@quangnam.gov.vn
14.3 Phạm Thị Hồng Thủy Thanh tra viên/Văn thư thuypth@quangnam.gov.vn
15 Phòng Tài chính – Kế hoạch ptckh.donggiang@quangnam.gov.vn
43845 Bùi Thiên Phong Trưởng phòng phongbt@quangnam.gov.vn
15.2 Trần Văn Trung Phó trưởng phòng trungtv2@quangnam.gov.vn
15.3 Nguyễn Bá Phước Chuyên viên phuocnb@quangnam.gov.vn
15.4 Nguyễn Văn Nhân Chuyên viên nhannv2@quangnam.gov.vn
15.5 Phạm Văn Nam Chuyên viên nampv@quangnam.gov.vn
15.6 Lê Thị Bích Sửu Chuyên viên suultb@quangnam.gov.vn
15.7 Nguyễn Thị Viên Chuyên viên viennt@quangnam.gov.vn
15.8 Châu Trần Tấn Lộc Chuyên viên locctt@quangnam.gov.vn
15.9 Phạm Văn Lộc Chuyên viên locpv@quangnam.gov.vn
15.10 Nguyễn Thị Ái Văn thư đơn vị aint@quangnam.gov.vn
16 Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp ttktnn.donggiang@quangnam.gov.vn
16.1 Nguyễn Bông Giám đốc bongn@quangnam.gov.vn
16.2 A Lăng Ôi Phó Giám đốc oial@quangnam.gov.vn
16.3 Vũ Thị Thu Hiền Viên chức hienvtt@quangnam.gov.vn
       
16.5 Tô Đức Toản Viên chức toantd@quangnam.gov.vn
16.6 Phan Đức Phương Cán sự phuongpd2@quangnam.gov.vn
16.7 Nguyễn Thanh Hoàng Cán sự hoangnt@quangnam.gov.vn
16.8 A Lăng Thị Bê Văn thư  bealt1@quangnam.gov.vn
16.9 Zơ râm Phúc Viên chức phuczr@quangnam.gov.vn
16.10 Ka lâu Boi Cán sự boikl@quangnam.gov.vn
17 Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh – Truyền hình huyện ttvhtttttt.donggiang@quangnam.gov.vn
17.1 Văn Qúy Thành Giám đốc thanhvq@quangnam.gov.vn
17.2 Bríu Thị Thanh Nữ P. Giám đốc nubtt@quangnam.gov.vn
17.3 Nguyễn Anh Hùng Viên chức hungna@quangnam.gov.vn
17.4 Trần Xuân Bé Viên chức betx@quangnam.gov.vn
17.5 A Ting Đóc Viên chức docat@quangnam.gov.vn
17.6 Clâu Bích Văn thư đơn vị bichc1@quangnam.gov.vn
17.7 Nguyễn Thị Thảo Viên chức thaont1@quangnam.gov.vn
17.8 Zơ Râm Va Ra Viên chức razrv@quangnam.gov.vn
17.9 Nguyễn Thị Ngọc Vy Viên chức vyntn1@quangnam.gov.vn
17.10 A Ting Hàn Viên chức hanat@quangnam.gov.vn
17.11 Nguyễn Thị Thảo Viên chức thaont2@quangnam.gov.vn
17.12 Đinh Thi Hiền Viên chức hiendt2@quangnam.gov.vn
17.13 Đinh Văn Kiên Viên chức kiendv@quangnam.gov.vn
17.14 Phạm Bá Ngọc Viên chức ngocpb@quangnam.gov.vn
17.15 Đoàn Lá Viên chức lad@quangnam.gov.vn
17.16 Nguyễn Văn Trung Viên chức trungnv1@quangnam.gov.vn
17.17 Phan Công Luyến Viên chức luyenpc@quangnam.gov.vn
17.18 Đoàn Cư Viên chức cud@quangnam.gov.vn
17.19 A Lăng Tiến Nhân viên tienal@quangnam.gov.vn
18 Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM&GN vpdpctmtqggn.donggiang@quangnam.gov.vn
18.1 Phan Hữu Thành Chuyên viên kiêm Phó chánh Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM&GN kiêm  nhiệm phòng NNPTNT
18.2 Lê Văn Minh Lộc Chuyên viên loclvm@quangnam.gov.vn
18.3 Đồng Phước Khương Chuyên viên khuongdp@quangnam.gov.vn
18.4 Lê Thị Kim Thảo Chuyên viên/văn thư thaoltk@quangnam.gov.vn
43969 Lê Phước Quốc Chuyên viên quoclp@quangnam.gov.vn
19 Ban Quản lý các dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất bqlcdadtxdptqd.donggiang@quangnam.gov.vn
19.1 Dương Văn Chung Giám đốc chungdv@quangnam.gov.vn
19.2 Thái Thọ Phó Giám đốc thot1@quangnam.gov.vn
19.3 A Lăng thiên Phó Giám đốc thienal@quangnam.gov.vn
19.4 Phạm Tấn Lợi Kỹ thuật loipt@quangnam.gov.vn
19.5 Nguyễn Văn Tình Kỹ thuật tinhnv1@quangnam.gov.vn
19.6 Phạm Tuyên Kỹ thuật tuyenp@quangnam.gov.vn
19.7 Nguyễn Thị Hà Kế toán hant1@quangnam.gov.vn
19.8 Đặng Thị Tố Quyên Kế toán quyendtt@quangnam.gov.vn
19.9 Phan Thị Phụng Văn thư đơn vị phungpt@quangnam.gov.vn
19.10 Trần Viết Tâm Kỹ thuật tamtv3@quangnam.gov.vn
19.11 Phạm Minh Kỹ thuật minhp@quangnam.gov.vn
19.12 Nguyễn Quốc Dã Kỹ thuật danq@quangnam.gov.vn
20 Thị trấn Prao   prao.donggiang@quangnam.gov.vn
20.1 A lăng Pa Ri BT Đảng ủy rialp@quangnam.gov.vn
20.2 Huỳnh Văn Tân CT UBND tanhv@quangnam.gov.vn
20.3 Bùi Đức Ngọc PBT Đảng ủy ngocbd@quangnam.gov.vn
20.4 Đênh Diêu PCT HĐND dieud@quangnam.gov.vn
20.5 Bhnướch Tuân PCT UBND tuanb@quangnam.gov.vn
20.6 Ating Tinh CT UBMT tinha@quangnam.gov.vn
20.7 Đinh Minh Hạnh CT Phụ nữ hanhdm@quangnam.gov.vn
20.8 Ating Nấu BT Đoàn TN naua@quangnam.gov.vn
20.9 Zơ râm Trung CT CCB trungzr@quangnam.gov.vn
20.10 Alăng Ứ CT Hội ND ua@quangnam.gov.vn
20.11 Nguyễn Thị Bình CC VP-TK binhnt3@quangnam.gov.vn
20.12 Bhnướch Điều CC TP-HT dieub@quangnam.gov.vn
20.13 Nguyễn Đăng Trọng CC TP-HT trongnd@quangnam.gov.vn
20.14 Văn Qúy Đức CC ĐC-XD ducvq@quangnam.gov.vn
20.15 Trần Văn Công CC KT-TC congtv1@quangnam.gov.vn
20.16 Trương Thị Ngọc Duyên CC KT-TC duyenttn@quangnam.gov.vn
20.17 Đa Lây Lượng CC VHXH luongdl@quangnam.gov.vn
20.18 Bnướch Hào CC VHXH haob@quangnam.gov.vn
20.19 Phan Công Đoàn CC VP-TK doanpc@quangnam.gov.vn
20.20 Ating Ba CHT QS baa@quangnam.gov.vn
20.21 Hồ Thị Hiệp Tổ chức-Kiểm tra hiepht@quangnam.gov.vn
20.22 Phan Văn Vĩnh Ban T/giáo- Dân vận vinhpv@quangnam.gov.vn
20.23 Pơ Loong Mùi Phó trưởng CA muipl@quangnam.gov.vn
20.24 Bling Phú Phó CHT QS  phub@quangnam.gov.vn
20.25 Alăng Únh Phó CHT QS  unha@quangnam.gov.vn
20.26 Alăng Vinh KNKL-GTTL vinha@quangnam.gov.vn
20.27 Ating Thị Khôi TQ-Văn Thư LT khoiat@quangnam.gov.vn
20.28 Nguyễn T Thanh Thúy PCTUBMTTQ thuyntt3@quangnam.gov.vn
20.29 Đên Thị Dinh PCT Hội PN dinhdt@quangnam.gov.vn
20.30 A râl Thị Múc PBT Đoàn  mucart@quangnam.gov.vn
20.31 Alăng Ron PCT Hội ND rona@quangnam.gov.vn
20.32 Zơ râm Tuân PCT CCB tuanzr@quangnam.gov.vn
20.33 Zơ râm Ca Ha Thú y hazrc@quangnam.gov.vn
20.34 Bling Thị Phước CT Hội CTĐ phuocbt@quangnam.gov.vn
20.35 Nguyễn Văn Tịnh Trưởng CA tinhnv7@quangnam.gov.vn
20.36 Lê Quốc Doanh Phó Trưởng CA doanhlq1@quangnam.gov.vn
21 Xã Tà Lu   talu.donggiang@quangnam.gov.vn
21.1 Bríu Đâu Bí Thư Đảng Ủy daub@quangnam.gov.vn
21.2 Ating Lít Phó Bí Thư Đảng Ủy lita@quangnam.gov.vn
21.3 Bríu A Đ hánh Phó CT HĐND hanhbad@quangnam.gov.vn
21.4 Đa lây Lực Chủ tịch UBND lucdl@quangnam.gov.vn
21.5 Blinh Trao P Chủ tịch UBND traob@quangnam.gov.vn
21.6 Ating Đ lông LĐTB&XH longad@quangnam.gov.vn
21.7 Châu Thị Bích Lan CC VH-XH lanctb@quangnam.gov.vn
21.8 Hoàng Thị Hoài CC ĐC-XD hoaiht@quangnam.gov.vn
21.9 Văn Quý Duy CC KT-TC duyvq@quangnam.gov.vn
21.10 Lê Tấn Phước CC KT-TC phuoclt1@quangnam.gov.vn
21.11 Pơ loong Dũng CC ĐC-XD dungpl@quangnam.gov.vn
21.12 Alăng A tông CC VP-TK tongaa@quangnam.gov.vn
21.13 Arất Thị Pháp CC Tư pháp – hộ tịch phapat@quangnam.gov.vn
21.14 Alăng Vương CC Tư pháp – hộ tịch vuonga@quangnam.gov.vn
21.15 Alăng Nhưng Trưởng CA xã nhunga@quangnam.gov.vn
21.16 Alăng Monh Chỉ huy trưởng QS monha@quangnam.gov.vn
21.17 Pling Chiến Phó chỉ huy trưởng chienp@quangnam.gov.vn
21.18 Riah Rục Văn thư – Thủ quỹ rucr@quangnam.gov.vn
21.19 B nước h Ngọc Thú Y xã ngocbnh@quangnam.gov.vn
21.20 Alăng Theo Ban tuyên giáo xã theoa@quangnam.gov.vn
21.21 Bling Tranh Ban tổ chức xã tranhb@quangnam.gov.vn
21.22 Alăng Dự Phó ban nông nghiệp dua@quangnam.gov.vn
21.23 Pơ loong Nheo CT Hội CTĐ xã nheopl@quangnam.gov.vn
21.24 A Lăng Lam CT MTTQVN xã lamal@quangnam.gov.vn
21.25 Pơ loong Lanh PCT MTTQVN xã lanhpl@quangnam.gov.vn
21.26 Zơ râm Thị O CT hội LHPN xã ozrt@quangnam.gov.vn
21.27 B ríu Thị Chư PCT hội LHPN xã chubrt@quangnam.gov.vn
21.28 Alăng Bút CT Hội Nông dân xã buta@quangnam.gov.vn
21.29 Alăng Thị Hâng PCT hội Nông dân xã hangat@quangnam.gov.vn
21.30 Alăng Bích CT hội CCB bicha@quangnam.gov.vn
21.31 Hôi h Đường PCT hội CCB duonghh@quangnam.gov.vn
21.32 Alăng Gói Bí Thư Đoàn xã goia@quangnam.gov.vn
21.33 A Vô Ngấc PBT Đoàn xã ngacav@quangnam.gov.vn
21.34 A Lăng Cường Trưởng CA xã cuongal1@quangnam.gov.vn
22 Xã Sông Kôn   songkon.donggiang@quangnam.gov.vn
22.1 Bríu Sơn BT Đảng ủy sonb@quangnam.gov.vn
43883 Đinh Thị Ngơi CT - UBND ngoidt@quangnam.gov.vn
22.3 Bríu Nhin CT - UBMT nhinb@quangnam.gov.vn
22.4 Bríu Hân PCT - HĐND hanb@quangnam.gov.vn
43973 Arâl Ghên PBT - Đảng ủy ghena@quangnam.gov.vn
44004 Vi Thị Lăng CT - HLHPN langvt@quangnam.gov.vn
44034 Alăng Út CT - HND uta@quangnam.gov.vn
44065 Alăng Ruôn Bí thư Đoàn ruona@quangnam.gov.vn
44096 Zơ Râm Thị Nhiếp VPTK nhiepzrt@quangnam.gov.vn
44126 Bríu Lại CC - ĐCXD laib@quangnam.gov.vn
44157 Phạm Thị Lợi CC- ĐCXDMT loipt1@quangnam.gov.vn
44187 Arất Gôn CC - TCKT gona@quangnam.gov.vn
22.13 Bríu Lênh CC - TPHT lenhb@quangnam.gov.vn
22.14 Bríu Sứ CC - TPHT sub@quangnam.gov.vn
22.15 Ríah Pon CC - VHXH ponr@quangnam.gov.vn
22.16 Trần Thị Mỹ Toàn CC - TCKT toanttm@quangnam.gov.vn
22.17 Arất Trung TCA trunga@quangnam.gov.vn
22.18 Arất Lới PCHT loia@quangnam.gov.vn
22.19 Alăng Đà PCT UBMTTQVN xã daa@quangnam.gov.vn
22.20 Alăng Găm PCT - HND gama@quangnam.gov.vn
22.21 Zơ Râm Lựu PBT Đoàn luuzr@quangnam.gov.vn
22.22 Coor Thị Nhiếp PCT - HLHPN nhiepct@quangnam.gov.vn
22.23 Bríu Nhi PCT CCB nhib@quangnam.gov.vn
22.24 Đinh Thị Bích Nội vụ thi đua bichdt@quangnam.gov.vn
22.25 Bríu Tư KH-GT-TL-NLNN tub@quangnam.gov.vn
22.26 Pơloong Rất TQ-Văn Thư Lưu Trữ ratp@quangnam.gov.vn
22.27 Bnướch Ba TC-UBKT bab@quangnam.gov.vn
22.28 Coor Lâm Dân vận- Tuyên giáo lamc@quangnam.gov.vn
22.29 Bling Bloó CT Người Cao Tuổi bloob@quangnam.gov.vn
22.30 Bríu Hồng PCT CTNXP hongb@quangnam.gov.vn
22.31 Bùi Văn Trung Trưởng CA xã trungbv1@quangnam.gov.vn
22.32 Bríu Dư CT Hội TNXP dub@quangnam.gov.vn
23 Xã Jơ Ngây   jongay.donggiang@quangnam.gov.vn
23.1 Bhnướch Lâm Chủ Tịch UBND lamb@quangnam.gov.vn
23.2 Zơ Râm Lang Phó Bí Thư  Đảng ủy langzr@quangnam.gov.vn
23.3 Zơ Râm Thị Nép Bí Thư Đảng ủy nepzrt@quangnam.gov.vn
23.4 A Lăng Minh Phó Chủ Tịch UBND minhal@quangnam.gov.vn
23.5 Ra Pát ABơn Phó Chủ Tịch HĐND abonrp@quangnam.gov.vn
23.6 Pơ Loong Niêm Chủ Tịch UBMTTQVN niempl@quangnam.gov.vn
23.7 A Lăng Ánh Chủ Tịch Hội Nông dân anhal@quangnam.gov.vn
23.8 Nguyễn Thị Hải Chủ Tịch Hội LHPN haint4@quangnam.gov.vn
23.9 ATing Bi Bí Thư  đoàn bia@quangnam.gov.vn
23.10 Ra Pát Đưi Chủ Tịch Hội CCB duirp@quangnam.gov.vn
23.11 Đinh Thị Hồng Nguyệt Văn phòng-Thống kê nguyetdth@quangnam.gov.vn
23.12 BLing Lướt Văn hóa xã hội luotb@quangnam.gov.vn
23.13 Ra Pát A Bưa Văn phòng-Thống kê buarpa@quangnam.gov.vn
23.14 A Lăng Oi Chỉ huy Trưởng QS oial1@quangnam.gov.vn
23.15 A Lăng Lưa Tư pháp-Hộ tịch luaal@quangnam.gov.vn
23.16 Huỳnh Thị Phương Tư pháp-Hộ tịch phuonght1@quangnam.gov.vn
23.17 Nguyễn Văn Giảng Địa chính xây dựng giangnv@quangnam.gov.vn
23.18 Zơ Râm Thị Nhiếu Địa chính NN-MT nhieuzrt@quangnam.gov.vn
23.19 Jơ Đêl Thị Bé Văn hóa xã hội bejdt@quangnam.gov.vn
23.20 Phạm Thị Ngọc Văn hóa xã hội ngocpt@quangnam.gov.vn
23.21 Zơ Râm Nhước Tài chính-kế toán nhuoczr@quangnam.gov.vn
23.22 Bnướch Biết Tổ chức- kiểm tra ĐU bietb@quangnam.gov.vn
23.23 Zơ Râm Bơr Phó trưởng CA borzr@quangnam.gov.vn
23.24 A Lăng Tuân CAV Thường trực tuanal@quangnam.gov.vn
23.25 A Lăng PLếu Phó Chỉ huy trưởng QS pleual@quangnam.gov.vn
23.26 A Rất Thị Phíu Thủ quỹ -Văn thư phiuart@quangnam.gov.vn
23.27 A Lăng Giói PBT đoàn TNCSHCM gioial@quangnam.gov.vn
23.28 Ra Pát Châu CT Hội Người cao tuổi chaurp@quangnam.gov.vn
23.29 Zơ Râm Thị Hòa CB Thú y hoazrt@quangnam.gov.vn
23.30 A Lăng Huấn Phó Chủ tịch Hội CTĐ huanal@quangnam.gov.vn
23.31 A Lăng Lia PCT UBMTTQVN liaal@quangnam.gov.vn
23.32 A Lăng Thị Che Phó Chủ Tịch Hội Nông dân chealt@quangnam.gov.vn
23.33 Ra Pát Thị Phé Phó Chủ tịch Hội LHPN pherpt@quangnam.gov.vn
23.34 Ra Pát Nguyên PhóChủ Tịch Hội CCB nguyenrp@quangnam.gov.vn
23.35 Bhnướch Lập PBT đoàn TNCSHCM lapb@quangnam.gov.vn
25.12 A Vô Dũng Trưởng công an dungav@quangnam.gov.vn
  Ra Pát Abih KH-GT-TL-NLNN abihrp@quangnam.gov.vn
  Ra Pát Thị Năm Nia Nội vụ- Thi đua- Tôn giáo- Dân tộc niarptn@quangnam.gov.vn
  A Lăng Tiên Tuyên giáo- Dân vận tienal1@quangnam.gov.vn
24 Xã Ating   ating.donggiang@quangnam.gov.vn
24.1 Pơ Loong Nhong CT. UBND xã nhongpl@quangnam.gov.vn
24.2 Pơ Loong Jốp PBT. Đảng ủy xã joppl@quangnam.gov.vn
24.3 Zơ Râm Linh CT.UBMTTQ xã linhzr@quangnam.gov.vn
24.4 Cơ Lâu Bắc PCT. UBND xã baccl@quangnam.gov.vn
24.5 Pơ Loong Thị Nhựa PCT. HĐND xã nhuaplt@quangnam.gov.vn
24.6 PơLoong Chiến BT. Đảng ủy xã chienp1@quangnam.gov.vn
24.7 Clâu Ba Công chức VP-TK xã bac@quangnam.gov.vn
24.8 Bnướch Nhí Công chức VH-XH xã nhib1@quangnam.gov.vn
24.9 Hốih Thủy Công Chức TP - HT xã thuyh@quangnam.gov.vn
24.10 Pơ Loong Thị Ấp Công Chức TP - HT xã applt@quangnam.gov.vn
24.11 Pơ Loong Nươnh Công chức ĐC-XD xã nuonhpl@quangnam.gov.vn
24.12 A Lăng Nô Công chức ĐC-XD xã noal@quangnam.gov.vn
24.13 Hôôi Chêm Công chức VH-XH xã chemh@quangnam.gov.vn
24.14 A Lăng Xuất KaLy Công chức TC-KT xã kalyalx@quangnam.gov.vn
24.15 Văn Đức Quý Công chức TC-KT xã quyvd@quangnam.gov.vn
24.16 Bríu Nhiên CHT BCHQS xã nhienb@quangnam.gov.vn
24.17 Pơ Loong Jin PCHT BCHQS xã jinpl@quangnam.gov.vn
24.18 A Lăng Chân CT. Hội ND xã chanal@quangnam.gov.vn
24.19 Cơ Lâu Tinh PCT. Hội ND xã tinhcl@quangnam.gov.vn
24.20 Bríu Công Bí thư Xã Đoàn congb@quangnam.gov.vn
24.21 Clâu Đơn PBT Xã Đoàn donc@quangnam.gov.vn
24.22 Đinh thị Hồng Nghiệp CT. Hội LHPN xã nghiepdth@quangnam.gov.vn
24.23 Pơ Loong Thị Reo PCT. Hội LHPN xã reoplt@quangnam.gov.vn
24.24 A Lăng Nấp CT. Hội CCB xã napal@quangnam.gov.vn
24.25 Hốih Thiên PCT.Hội CCB xã thienh@quangnam.gov.vn
24.26 Coor Thị Nhao PCT. UBMTTQ xã nhaoct@quangnam.gov.vn
24.27 Coor La TG – DV lac@quangnam.gov.vn
24.28 A Lăng Ngươi TC – KT nguoial@quangnam.gov.vn
24.29 A Lăng Thị Lem TQ-Văn Thư -LT lemalt@quangnam.gov.vn
24.30 Clâu Bích Thú y kiêm NN xã bichc@quangnam.gov.vn
24.31 Bríu ATét GT-NN- GTTL atetb@quangnam.gov.vn
24.32 Alăng Biết Trưởng CA bieta@quangnam.gov.vn
25 Xã Ba   ba.donggiang@quangnam.gov.vn
25.1 Phan Thanh Bình BT. Đảng ủy binhpt@quangnam.gov.vn
25.2 A Lăng Đinh BT. Đảng ủy dinhal@quangnam.gov.vn
13.2 Phạm Xuân Vân CT. UBND vanpx@quangnam.gov.vn
25.3 Nguyễn Xuân Nghiêm CT. UBND nghiemnx@quangnam.gov.vn
25.4 Nguyễn văn Cân PCT. UBND cannv@quangnam.gov.vn
25.5 BRíu Dết PCT. HĐND detb@quangnam.gov.vn
25.6 Nguyễn Thành Cung CT. UBMT cungnt@quangnam.gov.vn
25.7 A Lăng Hoàng BT. ĐTN hoangal@quangnam.gov.vn
25.8 Mạc Thị Việt CT. HLHPN vietmt@quangnam.gov.vn
25.9 Nguyễn Văn Bom CT. HND bomnv@quangnam.gov.vn
25.10 Phan Văn Hải CT. HCCB haipv@quangnam.gov.vn
25.11 Nguyễn Văn Thức Trưởng C. An thucnv@quangnam.gov.vn
  Phạm Quốc Vương Phó trưởng CA vuongpq2@quangnam.gov.vn
25.13 Phạm Kim Thông CHT. BCHQS thongpk@quangnam.gov.vn
25.14 Lê Minh Tùng VH-TT tunglm@quangnam.gov.vn
25.15 Huỳnh Thị Bích LĐTB&XH bichht@quangnam.gov.vn
25.16 Mạc Thị Nhâm TP-HT nhammt@quangnam.gov.vn
25.17 Nguyễn An Phương TP-HT phuongna@quangnam.gov.vn
25.18 Trần Thị Thanh Thúy TC-KT thuyttt@quangnam.gov.vn
25.19 Phạm Thị Mỹ Linh TC-KT linhptm@quangnam.gov.vn
25.20 Nguyễn Mạnh Thiều Trinh VP-TK trinhnmt@quangnam.gov.vn
25.21 Hôih ẤpLét VP-TK apleth@quangnam.gov.vn
25.22 Nguyễn Thị Kim Thoa ĐC-XD thoantk2@quangnam.gov.vn
25.23 Hoàng Văn Vũ ĐC-XD vuhv@quangnam.gov.vn
25.24 ÁI Văn Chanh CT. HCTĐ chanhav@quangnam.gov.vn
25.25 A Lăng Thị Lích PCT. HLHPN lichalt@quangnam.gov.vn
25.26 Trần Thị Thu Hà CBTE hattt2@quangnam.gov.vn
25.27 Nguyễn Quang Choang PCT. UBMT choangnq@quangnam.gov.vn
25.28 Ngô Ngọc Lý PCT. HND lynn@quangnam.gov.vn
25.29 Thân Văn Phúc PCT. HCCB phuctv1@quangnam.gov.vn
25.30 Lê Xuân Ngọ KH-GTTL,LN ngolx@quangnam.gov.vn
25.31 Nguyễn Văn Dứu PBNN duunv@quangnam.gov.vn
25.32 Nguyễn Thị Mỹ linh CBTG-DV linhntm3@quangnam.gov.vn
25.33 Phạm Văn Kria CB TC-UBKTĐ kriapv@quangnam.gov.vn
25.34 A Lăng ứi PBT. ĐTN uial@quangnam.gov.vn
25.35 A Lăng Lanh CB TĐKT-NV, TG, DT lanhal@quangnam.gov.vn
25.36 Đinh Văn Nhun Văn Thư -LT nhundv@quangnam.gov.vn
25.37 Đinh Công Ngân VH-TT-TDTT ngandc@quangnam.gov.vn
25.38 Mai Văn Nghĩa CBTY nghiamv@quangnam.gov.vn
25.39 Huỳnh Ngọc Xây CT. HNCT xayhn@quangnam.gov.vn
25.40 Lê Văn Liết PCHT. BCHQS lietlv@quangnam.gov.vn
25.41 Phan Văn Vỹ PCHT. BCHQS2 vypv@quangnam.gov.vn
26 Xã Tư   tu.donggiang@quangnam.gov.vn
26.1 Lê Thị Tuyết Phó BíThư Đảngủy tuyetlt@quangnam.gov.vn
26.2 Nguyễn Văn Bình Chủ tịch UBND binhnv6@quangnam.gov.vn
26.3 Mạc Như Quỳnh Phó Chủ tịch HĐND quynhmn@quangnam.gov.vn
26.4 Nguyễn Văn Phúc PhóChủ tịch UBND phucnv1@quangnam.gov.vn
26.5 Đinh Thị Thơ VP-TK thodt1@quangnam.gov.vn
26.6 Lê Duy Trường ĐC-XD-NN&MT truongld@quangnam.gov.vn
26.7 Nguyễn Thị Hiền VP-TK hiennt5@quangnam.gov.vn
26.8 Nguyễn Thị Hoài Đông ĐC-XD-NN&MT dongnth@quangnam.gov.vn
26.9 Hoàng Thị Thanh Vân TC-KT vanhtt3@quangnam.gov.vn
26.10 Đinh Thị Nếch VH-XH nechdt@quangnam.gov.vn
26.11 Lê Thị Oanh VH-XH oanhlt@quangnam.gov.vn
26.12 Cơlâu Thị Dưa TP-HT duact@quangnam.gov.vn
26.13 Mạc Văn Mét Trưởng CHQS metmv@quangnam.gov.vn
26.14 Nguyễn Văn Chuân Nội vụ, thi đua, tôn giáo chuannv@quangnam.gov.vn
26.15 Nguyễn Vũ Hoàng Chủtịch UBMTTQVN hoangnv2@quangnam.gov.vn
26.16 Đinh Thị Xí Chủ tịch HLHPN xidt@quangnam.gov.vn
26.17 Nguyễn Thị Hoa Bí thư xã đoàn hoant4@quangnam.gov.vn
26.18 Nguyễn Thị Bơ Chủ tịch HND bont1@quangnam.gov.vn
26.19 Nguyễn Văn Châu Chủ tịch HộiCCB chaunv@quangnam.gov.vn
26.20 Lê Văn Vương Phó Chủ tịch Hội CCB vuonglv@quangnam.gov.vn
26.21 Nguyễn Thị Phước Lành GĐ&TE lanhntp@quangnam.gov.vn
26.22 Lê Văn Năm Phó Bíthư đoàn namlv@quangnam.gov.vn
26.23 Nguyễn Văn Thoang Tổchức-kiểmtra thoangnv@quangnam.gov.vn
26.24 Đinh Văn  Xo Tuyêngiáo-Dânvận xodv@quangnam.gov.vn
26.25 Nguyễn Thị Như VănThư -lưutrữ nhunt@quangnam.gov.vn
26.26 Đinh Văn Nhá Phó Ban nông nghiệp xã nhadv@quangnam.gov.vn
26.27 Nguyễn Văn Nhiên Cán bộĐài truyền thanh nhiennv@quangnam.gov.vn
26.28 Đinh Thị Nghĩa Chủ tịch HCTĐ nghiadt@quangnam.gov.vn
26.29 Plong Méo Phó Chủ tịch HLHPN meop@quangnam.gov.vn
26.30 Đinh Văn Luân Phó Chủ tịch MT luandv@quangnam.gov.vn
26.31 Nguyễn Lưu Hạnh Phó CHT Quân sự hanhnl@quangnam.gov.vn
  Phan Hoàng Kiều Trưởng CA xã kieuph@quangnam.gov.vn
  Võ Duy Tình Phó Trưởng CA xã tinhvd@quangnam.gov.vn
  Dương Văn Kiên Công an viên kiendv1@quangnam.gov.vn
27 Xã Za Hung   zahung.donggiang@quangnam.gov.vn
27.1 Alăng Cung Bí thư Đảng Ủy cunga@quangnam.gov.vn
27.2 A Vô Biên Phó Bí Thư Đảng Ủy bienav@quangnam.gov.vn
27.3 Bnướch Bíp Chủ tịch UBND bipb@quangnam.gov.vn
27.4 A Lăng Páy Phó Chủ tịch HĐND payal@quangnam.gov.vn
27.5 A Lăng Toi Phó Chủ tịch UBND toial@quangnam.gov.vn
27.6 A Lăng Góp CT UBMTTQVN gopal@quangnam.gov.vn
27.7 A Lăng Rính Bí Thư Đoàn rinhal@quangnam.gov.vn
27.8 Bnướch Crướp Phó Chủ tịch Hội CCB cruopb@quangnam.gov.vn
27.9 Bnướch Châu Chủ tịch Hội Nông Dân chaub1@quangnam.gov.vn
27.10 Bnướch Thị Bượu Chủ tịch Phụ Nữ xã buoubt@quangnam.gov.vn
27.11 Bnướch Túy Văn phòng Thống Kê tuyb2@quangnam.gov.vn
27.12 Đinh Thị Lân Văn phòng Thống Kê landt2@quangnam.gov.vn
27.13 A Lăng Thắng Văn hóa Xã hội thangal@quangnam.gov.vn
27.14 Phong Đại Dương Văn hóa Xã hội duongpd1@quangnam.gov.vn
27.15 Nguyễn  Đức Hoàng Tài chính – Kế toán xã hoangnd1@quangnam.gov.vn
27.16 Trịnh Thị Hồng Lam Tài chính – Kế toán xã lamtth@quangnam.gov.vn
27.17 Bnướch A Rất Chỉ huy Trưởng QS ratba@quangnam.gov.vn
27.18 Tô Thị Mai Lý Tư pháp – Hộ tịch xã lyttm1@quangnam.gov.vn
27.19 Bnướch Mít Địa chính – Xây dựng mitb@quangnam.gov.vn
27.20 Bnướch Pới Địa chính – Xây dựng poib@quangnam.gov.vn
27.21 A Vô Danh Chủ tịch Hội CCB danhav@quangnam.gov.vn
27.22 Bnướch Mươn Phó Bí Thư Đoàn xã muonb@quangnam.gov.vn
27.23 Bnướch Thị Chước Phó Chủ tịch Phụ Nữ xã chuocbt@quangnam.gov.vn
27.24 Bnướch Mích PCT UBMTTQVN xã michb@quangnam.gov.vn
27.25 A Lăng Bí Phó Chủ tịch HND xã bial@quangnam.gov.vn
27.26 Bnướch Lợi Phó chỉ huy Quân sự xã loib@quangnam.gov.vn
27.27 Bríu Lan Tổ chức – Kiểm tra xã lanb@quangnam.gov.vn
27.28 Hồ Văn Tám Tuyên Giáo – Dân Vận tamhv@quangnam.gov.vn
27.29 Bnướch Hoan Thú Y xã xã hoanb@quangnam.gov.vn
27.30 Bnướch Moi Giao thông – Thủy lợi moib@quangnam.gov.vn
27.31 Alăng Nghiệp Thủ quỹ-Văn thư nghiepa@quangnam.gov.vn
27.32 A lăng Cư NV-Thi đua-TG-DT cual@quangnam.gov.vn
27.33 A Ting Thị Bướp Gia đình và Trẻ em buopatt@quangnam.gov.vn
27.34 Lê Hữu Vỹ Trưởng Công an xã vylh1@quangnam.gov.vn
27.35 Nguyễn Văn Anh Phó Trưởng Công an xã anhnv7@quangnam.gov.vn
27.36 Bnướch Dáh Chủ tịch Hội người Cao Tuổi dahb@quangnam.gov.vn
27.37 Bnướch Dương Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ duongb@quangnam.gov.vn
27.38 A Lăng Hốt Chủ tịch Hội Thanh Niên Xung Phong hotal@quangnam.gov.vn
28 Xã Mà Cooih   macooih.dongquang@quangnam.gov.vn
28.1 A Lăng Trách Chủ tịch HĐND trachal@quangnam.gov.vn
28.2 A Râl Bói PBT Đảng ủy boiar@quangnam.gov.vn
28.3 Lê Minh Tuấn Bí thư, CT. UBND tuanlm1@quangnam.gov.vn
28.4 Zơ Râm Đuynh PCT. HĐND duynhzr@quangnam.gov.vn
28.5 A Lăng Thị Trâm PCT. UBND tramalt@quangnam.gov.vn
28.6 Bnướch Nghị CT. UBMTTQVN nghib@quangnam.gov.vn
28.7 Bnướch Hút BT. Đoàn xã hutb@quangnam.gov.vn
28.8 Nguyễn Thị Kim Nhựt CT. Hội LHPN nhutntk@quangnam.gov.vn
28.9 Blúp Ghíu CT. HND ghiub@quangnam.gov.vn
28.10 A Lăng Bhúch CT. HCCB bhuchal@quangnam.gov.vn
28.11 Bnướch Hơn Ban CHTQS honb@quangnam.gov.vn
28.12 A Lăng Thị Cháo Tài chính-Kế toán chaoalt@quangnam.gov.vn
28.13 Zơ Râm Thị Nhính Tài chính-Kế toán nhinhzrt@quangnam.gov.vn
28.14 Dương Ngọc Lâm Nội vụ -TĐKT lamdn@quangnam.gov.vn
28.15 A Rất Thị Bưng VP-TK bungart@quangnam.gov.vn
28.16 A Rất Grớ ĐC-XD groar@quangnam.gov.vn
28.17 Bùi Thị Ngọc Bích ĐC-XD-NN-NTM bichbtn@quangnam.gov.vn
28.18 Sa Va Ghin TP-HT ghinsv@quangnam.gov.vn
28.19 Nguyễn Việt Anh TP-HT anhnv2@quangnam.gov.vn
28.20 A Lăng Bác VHXH bacal@quangnam.gov.vn
28.21 A Lăng Hôn VHXH honal@quangnam.gov.vn
28.22 Hốih Pót DV-TG poth@quangnam.gov.vn
28.23 Bnướch Hí Tổ chức Đảng hib@quangnam.gov.vn
28.24 A Lăng Thùy PCHTQS thuyal@quangnam.gov.vn
28.25 Phạm Minh Tưởng GTTLNLN tuongpm@quangnam.gov.vn
28.26 A Rất Thị Lươi VT-TQ luoiart@quangnam.gov.vn
28.27 A Rất Thị Nhương PCT.MTTQVN nhuongart@quangnam.gov.vn
28.28 A Lăng Thị Króc PBT. Đoàn xã krocalt@quangnam.gov.vn
28.29 Bnướch Thị Dách PCT. Hội LHPN dachbt@quangnam.gov.vn
28.30 A Lăng Banh PCT.HND banhal@quangnam.gov.vn
28.31 A Lăng Linh PCT. HCCB linhal@quangnam.gov.vn
28.32 A Rất Lếch CT. Hội CTĐ lechar@quangnam.gov.vn
28.33 A Lăng Krônh CT. Hội NCCT kronhal@quangnam.gov.vn
28.34 A Lăng Qúy CT. Hội TNXP quyal@quangnam.gov.vn
28.35 Trần Quang Tiến Trưởng CA xã tientq@quangnam.gov.vn
28.36 A Lăng Thời Phó trưởng CA xã thoial@quangnam.gov.vn
29 Xã Arooi   arooi.donggiang@quangnam.gov.vn
29.1 Hôih Sinh Bí thư Đảng ủy sinhh@quangnam.gov.vn
29.2 Hôih Đức Chủ tịch. UBND duch1@quangnam.gov.vn
29.3 Hôih Bảy Chủ tịch. UBND bayh@quangnam.gov.vn
29.4 Hôih Áp Luy Phó chủ tịchUBND luyha@quangnam.gov.vn
29.5 A Rất Bin Chủ tịch UBMTTQVN binar@quangnam.gov.vn
29.6 A Rất Pê Phó chủ tịchUBND pear@quangnam.gov.vn
29.7 Zơ Râm Thị Cheng Chủ tịch HLHPN xã chengzrt@quangnam.gov.vn
29.8 A Rất Ôm Bí Thư Đoàn omar@quangnam.gov.vn
29.9 Hôih Dinh Chủ Tịch HCCB xã dinhh@quangnam.gov.vn
29.10 A Rất Bới Văn hóa - xã hội boiar1@quangnam.gov.vn
29.11 A Lăng Lanh Văn phòng thống kê lanhal1@quangnam.gov.vn
29.12 A Vô Nệ Tư pháp  hộ tịch neav@quangnam.gov.vn
29.13 Hôih A Rí CT Hội Nông Dân riha@quangnam.gov.vn
29.14 Hồ Xuân Dũng Giao thông thủy lợi dunghx@quangnam.gov.vn
29.15 Hôih Cho văn phòng thống kê choh@quangnam.gov.vn
29.16 Hôih Tin Trung tâm văn hóa xã tinh@quangnam.gov.vn
29.17 Nguyễn Thị Thu Hương Tài chính kế toán huongntt2@quangnam.gov.vn
29.18 Nguyễn Ngà Tài chính kế toán ngan@quangnam.gov.vn
29.19 Nguyễn Thị Thu Hằng Văn hóa xã hội hangntt1@quangnam.gov.vn
29.20 Gia Râm Vun ĐC-XD-MT vungr@quangnam.gov.vn
29.21 A Lăng Muôn Địa chính xây dựng muonal@quangnam.gov.vn
29.22 Bríu Thị Linh Văn thư thủ quỹ linhbt@quangnam.gov.vn
29.23 A Rất Hươm CHT.BCH quân sự xã huomar@quangnam.gov.vn
29.24 A Rất Mút Phó Trưởng CA xã mutar@quangnam.gov.vn
29.25 A Rất Bấy Phó Chủ tịch mặt trận bayar@quangnam.gov.vn
29.26 A Rất Nghệ Phó CHQS thứ 1 nghear@quangnam.gov.vn
29.27 Hôih Khôn Phó CHQS thứ 2 khonh@quangnam.gov.vn
29.28 A Lăng Huyền Thú y huyenal@quangnam.gov.vn
29.29 Nguyễn Thị Trình PCT Hội LHPN xã trinhnt1@quangnam.gov.vn
29.30 B Ling Lăm Phó Bí Thư Đoàn xã lambl@quangnam.gov.vn
29.31 A Vô Ga CAV thường trực gaav@quangnam.gov.vn
29.32 A Rất Chí Tổ Chức -Kiểm Tra chiar@quangnam.gov.vn
29.33 A Rất Vi CT Hội người Cao Tuổi viar@quangnam.gov.vn
29.34 Hôih Thị Yếu Dân số gia đình yeuht@quangnam.gov.vn
29.35 A Rất Thành CT Hội Chữ thập đỏ xã thanhar@quangnam.gov.vn
29.36 A Rất Tóc PCT hội người Cao tuổi tocar@quangnam.gov.vn
29.37 Hôih Mỷ CT Hội TN xung phong myh@quangnam.gov.vn
29.38 A Rất Phúc NV-TĐ-TG phucar@quangnam.gov.vn
29.39 Đinh Công Thao Trưởng Công an xã thaodc@quangnam.gov.vn
29.40 Arất Bớ Ban tuyên giáo, dân vận xã boa@quangnam.gov.vn
30 Xã Kà Dăng   kadang.donggiang@quangnam.gov.vn
30.1 Đinh Hoài Thi Bí thư Đảng ủy thidh@quangnam.gov.vn
  Phong Thái Chủ tịch UBND xã thaip@quangnam.gov.vn
  Lê Ca Thịnh Trưởng CA thinhlc@quangnam.gov.vn
30.2 A Lăng Lan Phó Bí thư Đảng ủy lanal@quangnam.gov.vn
30.3 A Lăng Den Chủ tịch UBND denal@quangnam.gov.vn
30.4 A Lăng Tốt Phó Chủ tịch UBND total@quangnam.gov.vn
30.5 A Lăng Thị Hội Phó Chủ tịch HĐND hoialt@quangnam.gov.vn
30.6 A Lăng Thị Bé Địa chính bealt@quangnam.gov.vn
30.7 A Lăng Lai VP-TK laial@quangnam.gov.vn
30.8 A Lăng Thiếu VHTT thieual@quangnam.gov.vn
30.9 A Lăng Brếp VH-XH brepal@quangnam.gov.vn
30.10 A Lăng Thông Địa chính thongal@quangnam.gov.vn
30.11 A Lăng Táo Tư pháp taoal@quangnam.gov.vn
30.12 A Lăng Trứ Giao thông Thủy lợi trual@quangnam.gov.vn
30.13 A Lăng Ngôn Kế toán ngonal@quangnam.gov.vn
30.14 Ra Pát Chang Kế toán changrp@quangnam.gov.vn
30.15 A Lăng Phương Chủ tịch UBMT phuongal@quangnam.gov.vn
30.16 A Lăng Uông Chủ tịch HND uongal@quangnam.gov.vn
30.17 A Lăng Bót Bí thư Đoàn botal@quangnam.gov.vn
30.18 A Lăng Thị Mứ Chủ tịch Hội LHPN mualt@quangnam.gov.vn
30.19 A Lăng Do VP-TK doal@quangnam.gov.vn
30.20 A Lăng Quỳnh Xã Đội trưởng quynhal@quangnam.gov.vn
30.21 Đinh Nhanh Truyền thanh xã nhanhd@quangnam.gov.vn
30.22 A Lăng Phương Phó Ban NN-LN phuongal1@quangnam.gov.vn
30.23 A Lăng Tơm Phó CHT Quân sự tomal@quangnam.gov.vn
30.24 A Lăng Sơn Phó Trưởng Công an sonal@quangnam.gov.vn
30.25 A Lăng Bành Tổ chức – Kiểm tra banhal1@quangnam.gov.vn
30.26 Clâu Thị Bới Tuyên giáo – Dân vận boict@quangnam.gov.vn
30.27 A Lăng Thị Nét Văn thư kiêm PCT Hội Nông dân  netalt@quangnam.gov.vn
30.28 A Lăng Niễng Phó Bí thư Đoàn niengal@quangnam.gov.vn
30.29 A Lăng Thị Tít Phó Chủ tịch Hội LHPN titalt@quangnam.gov.vn
30.30 Đinh Hoài Thông Phó Chủ tịch Hội CCB thongdh@quangnam.gov.vn
30.31 A Gô Nhí Phó Chủ tịch UBMT nhiag@quangnam.gov.vn

Văn bản chỉ đạo phòng, chống Covid-19

    


máy hút mùi ChefsDự báo thời tiết

Đông Giang

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔNG GIANG
Địa chỉ: Thị trấn Prao - Đông Giang - Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)